PRAVILA NAGRADNE IGRE »Eksenales podarja letno vinjeto«

 1. Organizacija in namen/cilj spletne nagradne igre

Nagradna igra »Eksenales podarja letno vinjeto« poteka v organizaciji Xena d.o.o., DŠ 29645126 (v nadaljevanju organizator) z namenom povečanja prepoznavnosti.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe).

 1. Udeleženec (-ka) lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se udeleženec strinja in da sprejema ta pravila in pogoje nagradne igre. Strinjati se mora s pravili vstopa in sodelovanja na straneh www.facebook.com. Bonitete in popusti, ki izhajajo iz nagradne igre se ne seštevajo.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra »Eksenales podarja letno vinjeto« bo potekala od 6.01.2022 do vključno 31.1.2022.

 1. Potek nagradne igre

1. V komentar označi čimveč prijateljev/ic, katerim privoščiš novo VISOKO GREDO EKSENALES (več jih označiš, večjo imaš možnost nagrade ?)
2. VŠEČKAJin DELI to objavo med svoje prijatelje/ice.

 1. Nagrajevanje in pravila žrebanja

Žrebanje nagrade bo potekalo 1. 2. 2022 na naslovu organizatorja

 1. Nagrade

Nagrade so: 1x letna e-vinjeta

 1. Prevzem nagrad, obveščanje in sporočanje

Prevzem nagrade je možen v časovnem razponu 14 dni.

Nagrajenec bo o nagradi in o pogojih ter načinu prevzema nagrade obveščen po Facebooku najpozneje v desetih dneh po opravljenem žrebanju. Stroške prevzema nagrade v celoti krije organizator. Izžrebanec bo do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi na poziv organizatorja v zahtevanem roku v pisni obliki (po pošti ali emailu) sporočil svojo davčno številko in pred prihodom na osnovi prejetega obračuna davčne akontacije organizatorju nagradne igre nakazal vrednost davčne akontacije (če je izžrebanec mladoletna oseba, posreduje davčno številko eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik, ki za mladoletnika tudi prevzame nagrado). Če izžrebanec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov organizatorju ali jih navede nepopolno, če so neresnični ali če izžrebanca ni mogoče obvestiti o nagradi, če izžrebancu po pošti ni mogoče izročiti nagrade ali če pride do kršitve teh pogojev o neplačilu akontacije dohodnine, izžrebanec izgubi pravico do nagrade, ne da bi bil upravičen do kakršnega koli drugega nadomestila. V tem primeru se izžreba drug nagrajenec.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada je izdana v obliki darilnega bona, ki se pošlje po pošti na posredovan naslov.

Za prevzem glavne nagrade mora nagrajenec:

 • posredovati osebne podatke: ime priimek, naslov in kraj prebivališča, datum in kraj rojstva,
 • predložiti davčno številko,
 • navesti pristojni davčni urad.

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne  plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 1. Plačilo storitev

Sodelovanje v nagradni igri prek interneta je brezplačno. Internetno povezavo uporabniku zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku. Za sodelovanje niso zahtevana nikakršna doplačila, turistične takse ali davčne dajatve.

 1. Zasebnost in varovanje podatkov

Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke o sodelujočih v nagradni igri uporabil in obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre (oziroma podelitve nagrade) ter za potrebe, ki izhajajo iz 2. točke teh pravil. Organizator se obvezuje, da bo podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu z veljavnimi predpisi. Udeleženec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da bodo njegovi osebni podatki objavljeni na seznamu nagrajencev.

Sodelujoči lahko morebitne kršitve njegovih pravic kadarkoli sporoči na naslov Xena d.o.o., DŠ 29645126 ali na e-poštni naslov: info@eksenales.si

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da se udeleženec strinja s pogoji nagradne igre. Pravila nagradne igre so objavljena na www.eksenales.si

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali kakršnekoli druge spremenjene okoliščine.

 

Šentjur, 6.1.2022, Xena d.o.o.